Ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև Հայաստանում կլիմայի փոփոխության, երաշտի, հողերի դեգրադացիայի, հողատարման և հողերի անխնա օգտագործման հետևանքով առաջացել է հողային միկրոֆլորայի, լանդշաֆտի, կլիմայի և ջրի որակի պաշտպանության խնդիր: Այս առումով արդի երկրագործության վարման առաջնային նպատակներից է վարելահողերի բերրիության պահպանումը և հետագա բարելավումը, ինչն իր հերթին առաջ է բերում երկրագործության նոր՝ ռեսուրսախնայողական համակարգերի, հողի նվազագույն և զրոյական մշակությունների տեխնոլոգիաների կիրառման անհրաժեշտությունը: Կարդալ ավելին