• 2014Ã.-Ç û·áëïáëÇÝ, ԴÇÉÇç³Ýում կայացավ §Ð³ó³Ñ³ïÇÏÇ աñ¹Ûáõݳí»ï աñï³¹ñáõÃÛáõݦ Ëáñ³·ñáí »ñÏûñÛ³ ѳٳÅáÕáíÁ: Այն Ýå³ï³Ï ուներ г۳ëï³ÝÇ ý»ñÙ»ñÝ»ñÇÝ Ý»ñϳ۳óÝ»É óáñ»ÝÇ ³ñ¹Ûáõݳí»ï ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éíáÕ Ýáñ³·áõÛÝ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³Ý ¨ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ í»ñ Ñ³Ý»É áÉáñïáõÙ ³éϳ ·»ñ³Ï³ ËݹÇñÝ»ñÁ¦

Կազմակերպիչներ՝

  • ´á½áÛ³Ý êäÀ
  • ²·ñáµÇ½Ý»ëÇ ¨ ·ÛáõÕÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ï»Ýïñáݦ (CARD) ÑÇÙݳ¹ñ³Ù
  • æáÝ ¸Çñ ÁÝÏ»ñáõÃÛուÝ (John Deere GmbH International)

Կարդալ ավելին

«Արարատի մարզի Դարակերտ համայնքը հայտնի է իր ջերմոցներով: 2014 թվականի սեպտեմբերին այստեղ բացվեց Ջերմոցային տնտեսությունների սպասարկման կենտրոնը՝ կահավորված գերժամանակակից լաբորատորիայով: Այժմ ջերմոցագործներն ունեն որակյալ մասնագիտական օգնություն ստանալու հնարավորություն»: Կարդալ ավելին

Մութ և ցուրտ օր էր Վայոց Ձորում: 1994 թվականն էր

Եղեգնաձորի շրջանի գյուղվարչության աշխատակիցները և ACDI/VOCA-ի տնօրեն Պոլ Սոմերսը Վայոց ձորի Արենի գլուղում էին:

Արենի գյուղի շրջակայքում նկատեցին մի փոքրիկ հին սեղանիկ, որի վրա պլաստմասե  շշերով վաճառքի գինի էր ցուցադրված:

Մեքենան կանգնեցրին և տաղավարի մոտ կանգնած ֆերմերի հետ սրտամոտ զրույցից հետո տնային պայմաններում պատրաստած գինի գնեցին նրանից:

Հետագայում շարունակվեցին քննարկումներըու համտեսների, գնահատման արդյունքում  եզրահանգեցին, որ գյուղում §Արենի¦ խաղողից ստացվող գինու  փոքրիկ արտադրության կազմակերպումը կարող է շահութաբեր լինել ու դառնալ օրինակելի նաև ուրիշ ներդրողների համար Կարդալ ավելին

Օրգանական պարարտանյութերը ոչ միայն բարձրացնում են հողի որակը եւ բույսերի դիմացկունությունը, այլև ապահովում են էկոլոգիապես անվտանգ և մաքուր բերք

«Պարարտանյութ տերմինն ակտիվորեն սկսել է օգտագործվել XIX դարի կեսերից, երբ գերմանացի հանրահայտ քիմիկոս Յուստուս Լիբիխն առաջարկեց պարարտացնել հողը անօրգանական աղերով: Այնուամենայնիվ պարարտացում բառի իմաստն էլ ավելի ընկալելի դարձավ XX դարի ռուս մեծ գիտնական Դ.Ն. Պրյանիշնիկովի կողմից առաջարկված §հողբարելավիչ¦ տերմինի ներմուծմամբ¦ Կարդալ ավելին

Մեր հայրենակիցների կողմից հիմնադրված §Ագրոս հիդրոպոնիքս¦ ընկերությունը հանձն է առել գտնել այս խնդրի պատասխանները և տալ լուծումներ այն երկրներում, որոնք հիրավի ունեն դրա կարիքը: Նկատի ունենալով փոփոխական և խիստ կլիման, կանաչ կերային տարածքների անմատչելիությունը և դրանց սահամանափակ լինելը, ինչպես նաև կանաչ առվույտախոտում սննդանյութի նվազ պարունակությունը, ընկերությունը ստանձնեց հիդրոպոնիկ եղանակով անասնակերի արտադրության ծրագրի իրականացումը՝ իր առջև նպատակ դնելով գյուղատնտեսության ոլորտում աջակցել ոչ միայն անասնապահության զարգացմանը, այլև արդյունավետության բարձրացմանը: Կարդալ ավելին

Կաթնատու տավարի նախրում առողջ վերջույթներով կովեր ունենալը ֆերմայի կայուն կառավարման նախապայմաններից է: Դրա շնորհիվ ավելանում է ֆերմերի եկամուտը: Առողջ վերջույթները դրականորեն են անդրադառնում նաև կովի  բարեկեցության վրա: Կարդալ ավելին

«Իմանալով կաթնատու տավարի կ×Õ³ÏÝ»ñÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý å³ï׳éÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ϳÝ˳ñ·»Éման ձևերը` անասնատերը կարող է կազմակերպել կճղակների ճիշտ խնամք, ինչը զգալիորեն կնվազեցնի տնտեսական վնասները¦

Տիգրան Գաբրիելյան Կարդալ ավելին

«Գրքերի արժեքն իմացվում է այն ժամանակ, երբ այն ընկնում է ընթերցողի՝ գյուղացու ձեռքը»

Խարկովի գյուղատնտեսական ինստիտուտի շրջանավարտ Բակունցը 1924-26 թ.թ. աշխատել է Գորիսում որպես Զանգեզուրի գավառական գյուղատնտես, գավգործկոմի հողբաժնի վարիչ, ապա Երևանում որպես հողժողկոմատի հողվարչության պետի տեղակալ, իսկ 1928 թվականին մասնակցել է Երևանի անասնաբուծականանասնաբուժական ինստիտուտի կազմակերպմանը և աշխատել այնտեղ։ Այդ ժամանակ հեղինակել է բազմաթիվ գյուղատնտեսական խորհրդատվական հոդվածներ: Կարդալ ավելին

 «Որպես տնտեսական և քաղաքական միավորում` Եվրոպական Միությունը ձևավորվել է 1993 թվականին: Ներկայում դրա կազմի մեջ է մտնում 28 երկիր (2013 թվականին ԵՄի անդամ դարձած Խորվաթիան վիճակագրության մեջ դեռևս ներառված չէ): Առաջին անգամ կաթի արտադրության քվոտաները սահմանվեցին 1984 թվականի ապրիլին, երբ Եվրոպական տնտեսական համայնքը, որը նախորդում էր Եվրամիությանը, միավորեց տասը պետություն: Կաթի արտադրության սահմանափակումը հարկադրված միջոց էր…¦ Կարդալ ավելին