• 2014Ã.-Ç û·áëïáëÇÝ, ԴÇÉÇç³Ýում կայացավ §Ð³ó³Ñ³ïÇÏÇ աñ¹Ûáõݳí»ï աñï³¹ñáõÃÛáõݦ Ëáñ³·ñáí »ñÏûñÛ³ ѳٳÅáÕáíÁ: Այն Ýå³ï³Ï ուներ г۳ëï³ÝÇ ý»ñÙ»ñÝ»ñÇÝ Ý»ñϳ۳óÝ»É óáñ»ÝÇ ³ñ¹Ûáõݳí»ï ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éíáÕ Ýáñ³·áõÛÝ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³Ý ¨ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ í»ñ Ñ³Ý»É áÉáñïáõÙ ³éϳ ·»ñ³Ï³ ËݹÇñÝ»ñÁ¦

Կազմակերպիչներ՝

  • ´á½áÛ³Ý êäÀ
  • ²·ñáµÇ½Ý»ëÇ ¨ ·ÛáõÕÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ï»Ýïñáݦ (CARD) ÑÇÙݳ¹ñ³Ù
  • æáÝ ¸Çñ ÁÝÏ»ñáõÃÛուÝ (John Deere GmbH International)

60 մասնակից՝

Ֆերմերներ,å»ï³Ï³Ý, Ù³ëݳíáñ ¨ ÏñÃ³Ï³Ý ոլորտի Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ

æáÝ ¸Çñ, Շվեյցարիա՝ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ï»ËÝÇϳ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ

´ÛáõÉ»ñ (Buhler), Þí»Ûó³ñիա՝ ѳó³Ñ³ïÏÇ í»ñ³Ùß³Ïում

²í·áõëï (Avgust), Ռուսաստան՝ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝáõÙ µáõÛë»ñÇ å³ßïպ³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÃáõݳùÇÙÇϳïÝ»ñի ³ñï³¹ñություն ¨ í³×³éք

  • ²·ñÇÙ³ïÏá ²ñÙ»Ýdz¦, ՍՊԸ, ՀՀ՝ ընկերության հայաստանյան ներկայացուցիչ ընկերության հայաստանյան ներկայացուցիչ

Աé³çÇÝ ûñÁ նվիրված էր æáÝ ¸Çñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³ó³Ñ³ïÇϳѳí³ù ÏáÙµ³ÛÝÇ, ßñç³¹³ñÓíáÕ ·áõóÝÇ ¨ ïñ³ÏïáñÝ»ñÇ ³ß˳ï³Ýùի գործնական կիրառման ցուցադրությանը: Միջոցառման առաջին՝ գործնական փուլը կազմակերպվել էր î³ßÇñ ѳٳÛÝùáõÙ՝ §´á½á۳ݦ êäÀ-ÇÝ (տե՛ս հարցազրույց Բոզոյան ՍՊԸ ընկերության հիմանդիր Արամայիս Բոզոյանի հետ էջում) å³ïϳÝáÕ ó³Ýù³ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ¸³ßïáõÙ ï»Õ³Ï³Ûí³Í »ñ»ù ϳ۳ÝÝ»ñáõÙ ýÇÉÙ»ñ óáõó³¹ñí»óÇÝ Ñ³ó³Ñ³ïÏÇ ³ñ¹Ûáõݳí»ï ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý, ѳó³Ñ³ïÇϳó³ÝùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý՝ ³ß˳ñÑáõÙ ÏÇñ³éíáÕ Ýáñ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ¨ ÑáÕÇ Ùß³Ïման ѳٳñ ݳ˳å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:

 

  • Ø»Ýù CARD ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ñ»ï ѳٳ·áñͳÏóáõÙ »Ýù 2009Ã-ից ի վեր ¨ ß³ï áõñ³Ë »Ýù г۳ëï³ÝáõÙ ÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñ áõݻݳÉáõ ѳٳñ: ՀáõÛë áõÝ»Ýù, որ էլ ավելի կ½³ñ·³óÝ»նք ¨ կ³Ùñ³åݹ»նք Ù»ñ ѻﳷ³ ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝÁ: ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ å³ñ½ ¹³ñÓ³í, áñ æáÝ ¸Çñ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³Ý ³Ûëï»Õ ѳçáÕáõÃÛ³Ùµ է կիրառվում: ²Ûë ï³ñÇ Ù»Ýù ³ñï³¹ñ»É »Ýù 6B Ù³ÏÝÇßÇ ïñ³ïÏïáñÝ»ñ, որոնք նախատեսված են փոքր ֆերմաների ѳٳñ¦,- ասում է Ջոն Դիր ընկերության ներկայացուցիչ üñ»¹»ñÇÏ» ì³ëÙáõݹը:

úï³ñ»ñÏñÛ³ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ï»ËÝÇϳÛÇ óáõó³¹ñÙ³Ý, ߳ѳ·áñÍÙ³Ý ¨ ïñ³Ù³¹ñí³Í Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ այցելեցին §´á½áÛ³ն¦ êäÀ-Ç Ñ³ó³Ñ³ïÏÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë, áñï»Õ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ïÝûñ»Ýը Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ý»ñϳ۳óñ»ó ³ñï³¹ñության áÕç ßÕóÝ:

ԵñÏñáñ¹ ûñÁ նվիրված էր ѳó³Ñ³ïÏÇ ³ñ¹Ûáõݳí»ï ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ßÕóÛÇÝ ¨ ³é³Ýó í³ñ ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇÝ։

ԵÉáõÛÃÝ»ñáí ѳݹ»ë »Ï³Ý Հայաստանի, ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ, Þí»Ûó³ñdzÛÇ ¨ èáõë³ëï³ÝÇ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñը:

´á½áÛ³Ý êäÀ-Ç ïÝûñ»Ý ²ñ³Ù³ÛÇë ´á½áÛ³ÝÁ Ý»ñϳ۳óñ»ó ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ թե° úÙëÏáõÙ, թե° î³ßÇñÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ: §Ò»éݳñϳïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ ëÏë»É »Ù ½µ³Õí»É 90-³Ï³Ý թվականն»ñÇó: 1998Ã.-ÇÝ úÙëÏ ù³Õ³ùáõÙ ï»Õ³¹ñ»É »Ýù ³Éñ³Õ³ó, 2001-Çó ëÏë»É »Ýù ½µ³Õí»É ÑáÕ³·áñÍáõÃÛ³Ùµ, áñå»ë½Ç ³å³Ñáí»Ýù Ù»ñ ³Éñ³Õ³óÝ»ñը ë»÷³Ï³Ý ÑáõÙùáí: 2001-2006ÃÃ.-ÇÝ, ëÏë»Éáí 1500 ѳ ÑáÕ³ï³ñ³Íùից ó³Ýù³ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ ѳëóñ»É »Ýù ÙÇÝ㨠33,000 ѳ-Ç: ²Ûëûñ úÙëÏáõÙ §´á½á۳ݦ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ý»ñÙ»ñ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ µ³í³Ï³Ý ϳÛáõÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñáí ¿ ·áñÍáõÙ  è¸-áõÙ:

Տաշիրում գտնվող, ըÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ å³ïϳÝáÕ 1700 ѳ ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÁ ³Ûëûñ û·ï³·áñÍíáõÙ է óáñ»ÝÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý համար: î»ËÝÇÏ³Ý ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ Ý»ñÙáõÍí»É »Ý ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇóª ²ØÜ-ից, ¶»ñÙ³Ýdzյից, Æëå³Ýdzյից, üÇÝɳݹdzյից, Ȼѳëï³Ýից, Âáõñùdzյից, àõÏñ³Çݳյից ¨ èáõë³ëï³Ýից: γï³ñí³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ ϳ½Ù»É »Ý 1 ÙÇÉdzñ¹ 300 ÙÇÉÇáÝ ÐÐ ¹ñ³Ù:

  • Ø»Ýù ³Ûëûñ å³ïñ³ëï »Ýù ³í»É³óÝ»É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÝ»ñÝ ընդլայնելու ¨ í»ñ³Ùß³ÏáÕ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝը ϳ½Ù³Ï»ñå»Éáõ ѳٳñ: Øáï ապագայում åɳݳíáñáõÙ »Ýù Ó»éù µ»ñ»É 800,000 ²ØÜ ¹áɳñÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù ï»ËÝÇϳ æáÝ ¸Çñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÇóª ÇÝùݳí³ñ ëñëÏÇã ï»ËÝÇϳ, 8 Ù³ÏÝÇßÇ ïñ³Ïïáñ ¨ 1870 Ù³ÏÝÇßÇ ß³ñù³ó³Ý¦,- ասում է åñÝ. ´á½áÛ³ÝÁ:

´ÛáõÉ»ñ (Buhler) ÁÝÏ»ñáõÃÛուÝը աշխարհում շուրջ 10 000 աշխատակից ունի: Գլխամասը տեղակայված է Շվեյցարիայում, սակայն 24 երկրներում ունի մասնաճյուղեր: Ամենամեծ արտադրամասերը Շվեյցարիայում, Գերմանիայում և Չինաստանում են: Հայաստանին մոտ տեղակայված գործարանը Իրանի Աստարա քաղաքում է: Ընկերության  ïÝûñ»Ý Þ³ñÇý Ü»½³Ù-سýÇÝ Ï³ñ¨áñում է ѳó³Ñ³ïÏÇ Ñ»ïµ»ñù³Ñ³í³ùի ·áñÍÁÝóóÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ ¨ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ և Ýßում, áñ  г۳ëï³ÝÇ Ý»ñáõÅÝ ³Ûë ѳïí³ÍáõÙ բավականին Ù»Í ¿: г۳ëï³Ýը բարենպաստ  ÏÉÇÙ³յական պայմաններ ու լավ բերք ունի, ¨ այժմ առաջընթացի ųٳݳÏÝ ¿: Անհրաժեշտ է ոչ միայն û·ï³·áñÍ»É Ñ³ó³Ñ³ïÇÏÁ, ³ÛÉ նաև í»ñ³Í»É ³ÛÝ ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùáí ³ñï³¹ñ³ÝùÇ:

  • Մեր նպատակն է գյուղատնտեսությունը դարձնել առավել ժամանակակից: Թեև Հայաստանը փոքր երկիր է և մեզ համար մեծ շուկա ծառայել չի կարող, սակայն այն մեծ հնարավորություններ ունի ֆերմերների համար: Այս համաժողովը ևս ապացուցում է, որ հայ ֆերմերները բավականին զարգացած և առաջադեմ գործընթացների կողմնակից են¦,- ասում է նա:

Բյուլերը համագործակցում է հզոր ընկերությունների հետ ինչպիսիք են Նեսթլեն, Կարգիլը, շոկոլադ արտադրող ընկերություններից Մարսը, Քադբըրին: §Մեր առաջնային  գործընկերները Հայաստանում առավելապես մեր գնորդներն են: Մենք չունենք մեկ գործընկեր, և պատրաստ ենք համագործակցել բոլորի հետ: Եվ քանի որ այսօր աշխատում ենք CARD-ի հետ, ապա ծրագրում ենք վերջինիս տեսնել նաև որպես Ù»ñ ներկայացուցիչը Հայաստանում¦,- ասում է Բյուլեր ընկերության ներկայացուցիչ Անդրեաս Աեփլսը:

Համաժողովի մեկ այլ մասնակից՝ Ավգուստ ընկերությունը, որի կարգախոսն է §լինել ազնիվ և պատասխանատու իր գործընկերների հանդեպ», ևս հնարավորություն ունեցավ ներկայացնել իր արտադրանքը և գործունեության ոլորտը: Այն գործում է արդեն 24 տարի, 2013 թվականին գրանցել է 305 միլիոն դոլարի վաճառք: Այն ռուսատանյան շուկայում առաջին տեղն է զբաղեցնում մշակբույսերի å³ßïպ³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÃáõݳùÇÙÇϳïÝ»ñի ³ñï³¹ñության ¨ í³×³éքի ոլորտում:

  • Մեր հիմնական արդյունաբերական կայանները երկուսն են՝ Վուրնարում (Ռուսաստանի Դաշնություն) տեղակայված գործարանը, որը 90-ականներից գործող հիմնական արտադրամասն է, և մեր նոր՝ 2009 թվականին Բելոռուսիայում հիմնված §Ավգուստ-Բել¦ արտադրամասը: Վուրնարի գործարանը մասնագիտացած է բացառապես բույսերի պաշտպանության միջոցների արտադրության մեջ: Այստեղ արտադրվում է օրական 190տ կամ տարեկան ավելի քան 50 հազար տոննա պեստիցիդ: Ամբողջ քանակությունը սպառվում է Ռուսաստանում եւ ԱՊՀ երկրներում: Գործարանն ունի որակի վերահսկման համակարգ թե՛ պատրաստուքների արտադրման և թե՛ դրանց արտահանման համար¦:

Ավգուստ ընկերութունը մասնաճյուղեր ունի Բելոռուսիայում, Ղազախստանում, Ուկրաինայում, Մոլդովայում, Ադրբեջանում, Ուզբեկստանում, Վրաստանում, Հայաստանում, ինչպես նաև Լատինական Ամերիկայում՝ Կոլումբիայում, Էկվադորում, Բրազիլիայում, Արգենտինայում եւ Բոլիվիայում:

Համաժողովի ավարտին մասնակիցները հնարավորություն ունեցան կիսվել տպավորություններով Հայաստանում գյուղատնտեսության զարգացման, հետագա ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ, միմյանց ուղղել իրենց հուզող հարցերը և համագործակցության համար նոր գործընկերներ գտնել:

Հեղինակ՝ Վարսենիկ Սարգսյան